Trong sự nghiệp giáo dục của nước ta từ xưa tới nay, lịch sử truyền thống cũng có vai trò rất quan trọng. Nó đào tạo cho thế hệ nối tiếp mai sau cũng như những lớp người kế tục được sự nghiệp của lớp trước để lại đồng thời cũng phát huy có chọn lọc những tinh hoa về mọi mặt: Đức, trí, lao, thể, mỹ. ...